Menu

Project PABASA (Magsanay Tayong Bumasa)

MTB - MAGSANAY TAYONG MAGBASA

Ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan dahil ito ang isa sa pinaka-epektibong paraan ng pagkuha ng impormasyon. Ayon sa sikat na manunulat na si Goodman, “ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe o kaisipan na hinango sa tekstong binasa“. 

Ang pagbasa ay nagiging tulay upang magkaroon ng komunikasyon ang awtor sa kanyang mga mambabasa at maibigay  ang kanyang nais ipahiwatig. 

 

Ang pinakamabuting panahon para matutong bumasa at sumulat ang mga bata ay habang sila ay nasa murang edad. Ito ay kung kailan sila nagsisimulang bumuo ng mga positibong ugali at mga pangunahing mga kasanayan. Ang pagbabasa sa mga bata at pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang mga ideya (kahit na ang mga ideyang iyon ay walang katuturan para sa iyo kaagad) ay nakakatulong sa mga bata na maabot ang mas malalim na kaalaman. 

Exploring and discovering the different sounds intensively in conjunction with the strategic reading styles.

Phonetics Exploration is the key concept in dealing the learners readiness to read. Phonetics has 44 sounds but it has ten comprehensive sounds that enable every learner to read intensively.We have /p/ -for play ,cap and happen, /b/ for baby ,double and tab,/t/ for tidy ,flat and hint,/d/ for dust ,dad and bed,/r/for butter ,letter and greatest,/k/ for cow ,queen and box,/g/ for great and hug,/f/ for fan ,half and often ,/v/ for.vile and have and /Ø/ for therapy ,tooth and thing. These are some of the most important basic concepts of phonetics and pronunciation that the learners will come across in general linguistics, practicing ,discovering and exploring these and enjoin in the different reading techniques will definitely familiarize the different words and be able them to express their thoughts and feelings freely